Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj więcej »
Newsletter

 

OKRES ZIMOWY 1 XII - 30 IV

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni udostępnione do zwiedzania

od ŚRODY do NIEDZIELI
w godzinach od 10:00 do 17:00
(kasa od 10:00 do 16:15)

we WTORKI Ekspozycję Plenerową Broni i Uzbrojenia Morskiego
można zwiedzać bezpłatnie od 10:00 do 16:00

Okręt-Muzeum ORP "Błyskawica"

okresie od 1 XII do 30 IV 
okręt zamknięty

 

Informacje o zwiedzaniu
i usłudze przewodnickiej
tel. 58 620-13-81 wew. 22 lub rezerwacja@muzeummw.pl
Rezerwacje przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 
(podczas gdy edukatorzy prowadzą zajęcia nie mogą odebrać telefonu od Państwa.
W takiej sytuacji prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres mejlowy lub kontakt telefoniczny w terminie późniejszym)


 


 

 


 

 

PRZETARGI

, , , , , , ,

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017 w Muzeum Marynarki Wojennej.

 

Zapytanie o wstępną wycenę kosztów realizacji zamówienia

dotyczącego pełnienia funkcji INSPEKTORA nadzoru inwestorskiego

 

1. MMW zwraca się z prośbą o przedstawienie wstępnej wyceny kosztów pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja plenerowej ekspozycji ruchomych zabytków techniki militarnej celem zapewnienia jej dostępności osobom niepełnosprawnym wraz z konserwacją wybranych eksponatów, w powiązaniu z rozbudową infrastruktury muzealnej o podziemny wielopomieszczeniowy magazyn studyjny wraz z pracowniami konserwatorskimi, który będzie udostępniony  zwiedzającym” w podziale na trzy części:

  • nadzór inwestorski w branży budowlanej,
  • nadzór inwestorski w branży sanitarnej,
  • nadzór inwestorski w branży elektrycznej

Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie także pełnić funkcję koordynatora pracy pozostałych inspektorów nadzoru oraz będzie koordynował współpracę z projektantem. Nadzory archeologiczne i konserwatorskie oraz koordynację MMW zapewni we własnym zakresie.

2. Zakres robót budowlanych zadania inwestycyjnego, który będzie podlegał nadzorowi inwestorskiemu wynikać będzie z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz udzielonego pozwolenia na budowę. Szacowana wartość zadania inwestycyjnego wyniesie ok. 10 mln zł netto. Przewiduje się wykonanie robót budowlanych w okresie: wiosna 2018 - lato 2020. Jesienią 2017 r. zostaną przeprowadzone 2 przetargi na wykonawstwo (przy wspólnym jednym pozwoleniu):

1) rozbudowa budynku MMW o podziemny (w istniejącej skarpie) magazyn studyjny – 55% wartości

2) modernizacja ekspozycji plenerowej – 45% wartości,

                1) i 2) realizowane po kolei oraz przetarg na:

3) konserwację dużych eksponatów (wywóz przed rozpoczęciem budowy, powrót po zakończeniu),

                w 2019 roku budynek będzie wyposażany

3. Czynności związane z nadzorem inwestorskim muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, a w szczególności z ustawą Prawo budowlane. Osoby pełniące funkcję nadzoru inwestorskiego muszą wykazać przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

4. Do zadań inspektora nadzoru należeć będzie stałe konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz zamawiającego, w tym między innymi:

  • niezwłoczne zgłaszanie zamawiającemu w formie pisemnej, ewentualnych uwag i wniosków dotyczących dokumentacji projektowej i pracy wykonawcy robót budowlanych,
  • niezwłoczne zawiadamianie zamawiającego i projektanta o stwierdzonych, w trakcie realizacji robót, wadach dokumentacji projektowej oraz dokonywanie stosownych uzgodnień i wyjaśnień w tym zakresie z projektantem,
  • kontrola jakości wykonywanych robót, wyrobów budowlanych oraz dostaw przewidzianych w dokumentacji projektowej, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
  • sprawdzanie dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji, projektów warsztatowych i/lub montażu i innych dokumentów dotyczących wbudowywanych materiałów, wyrobów i urządzeń przed ich wbudowaniem,
  • bieżące dokonywanie odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu,
  • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji oraz urządzeń technicznych.
  • nadzór nad przygotowaniem dokumentacji odbiorowej obiektu

 

5. Prosimy o podanie wstępnej wyceny kosztów realizacji zamówienia dotyczącego pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego. Wycena posłuży do szacowania wartości planowanego zamówienia. Wycenę prosimy przesłać do dnia 27.04.2017 r.  na adres e-mail: sekretariat@muzeummw.pl

 

6. Kontakt: tel. 885 505 802

Zał. – plan zagospodarowania + elewacje, przekroje, opis techniczny:
- Projekt budowlany rozbudowy MMW
- Przekrój budowlany nr 1 
- Przekrój budowlany nr 2
- Wizualizacja elewacji
- Plan zagospodarowania
 

 

Polecamy

Partnerzy