A
a

Archiwum

Archiwum


Udostępnianie Archiwaliów

Dział Historyczno-Naukowy
Do podstawowych zadań tej sekcji MMW należą: gromadzenie, pozyskiwanie oraz udostępnianie różnego rodzaju archiwaliów, w tym dokumentów, ikonografii, relacji i wspomnień, a także materiałów filmowych związanych z historią polskiej Marynarki Wojennej. Dział Naukowo-Historyczny prowadzi także działalność wydawniczą, ściśle związaną z wymienioną tematyką. Realizuje różnego rodzaju programy badawcze, prowadzi kwerendy zewnętrzne oraz odpowiada za organizację konferencji naukowych. W gestii Działu Naukowo-Historycznego znajduje się również udzielanie konsultacji oraz wsparcia merytorycznego w zakresie prowadzenia projektów naukowych i wystawienniczych.

Zgodnie z Decyzją Dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni Nr 36/2019 z dnia 18.10.2019 r. pkt. 7.1. i w nawiązaniu do Zarządzenia nr 5/MMW/2017 z dnia 14. 02. 2017 r. w sprawie przeprowadzenia spisu z natury w zasobach Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni od dnia 21 października 2019 r. do zakończenia procesu inwentaryzacji w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni wprowadzam ograniczenia w zakresie udostępniania podmiotom i osobom zewnętrznym zbiorów archiwalnych oraz ikonograficznych:

  1. Prośby o przeprowadzanie stosownych kwerend, udostępnienie materiałów, a także wszelkiego rodzaju konsultacje merytoryczne należy kierować drogą mailową wyłącznie do kierownika Działu Historyczno-Naukowego.
  2. Każdy piątek jest dniem roboczym przeznaczonym na odpowiedzi dotyczące ewentualnego udostępniania zbiorów, zapytania merytoryczne czy realizację zatwierdzonych kwerend. W pozostałe dni tygodnia tj. od poniedziałku do czwartku pracownicy Muzeum nie będą realizować powyższych zadań.
  3. Udzielanie odpowiedzi, realizacja kwerend i konsultacji merytorycznych przez pracowników Muzeum realizowane będą według kolejności zgłoszeń.

Cennik

OPŁATY ZA DWUWYMIAROWE KOPIE Z MATERIAŁÓW PŁASKICH

Cennik opłat za przygotowanie:
- cyfrowych fotografii archiwaliów
- cyfrowych kopii archiwalnych fotografii i dokumentów,
- innych informacji sektora publicznego, zapisanych na nośniku cyfrowym zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem

Kod Usługa Cena
1 Odbitki kserograficzne czarno-białe 1 szt. formatu A4 5 zł
2 Odbitki kserograficzne czarno-białe 1 szt. formatu A3 6 zł
3 Koszt płyty CD i nagrania jednej płyty CD 11 zł
4 Wykonanie kwerendy archiwalnej 110 zł/h
5 Udostępnienie jednej jednostki archiwalnej do filmowania 45 zł
6 Prawo filmowania na terenie Muzeum: za pierwszą godzinę/ za każdą następną godzinę 330 zł /85zł
7 Prawo do publikacji niekomercyjnej: za jeną fotografię 35 zł
8 Prawo do publikacji komercyjnej o nakładzie do 500 egzemplarzy: za jedną fotografię 55 zł
9 Prawo do publikacji komercyjnej o nakładzie od 500 do 1000 egzemplarzy: za jedną fotografię 110 zł
10 Prawo do publikacji komercyjnej o nakładzie powyżej1000 egzemplarzy: za jedną fotografię 160 zł
11 Prawo do publikacji komercyjnej na okładce: za jedną fotografię 510 zł
12 Prawo do publikacji komercyjnej w internecie: za jedną fotografię 210 zł
13 Prawo do publikacji komercyjnej w telewizji: za jedną fotografię 310 zł

Dyrektor Muzeum może przyznać indywidualną zniżkę opłaty za przygotowanie materiałów do celów niekomercyjnych, na podstawie odrębnego wniosku skierowanego w formie elektronicznej na adres:
sekretar...

Płatności należy dokonać na podstawie faktury przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Muzeum:
35 11 30 1121 0006 5623 5720 0001