A
a

Pozyskiwanie zbiorów

Pozyskiwanie zbiorów

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni jest instytucją wielodziałową, która  gromadzi zbiory zgodnie z profilem swojej działalności, określonym w statucie Muzeum, przy uwzględnieniu możliwości ich trwałego przechowywania, zapewnienia im bezpieczeństwa, konserwacji oraz zgodnie z możliwościami finansowymi instytucji. Obiekty są pozyskiwane do zbiorów w drodze darów, depozytów, zakupów, przekazów instytucjonalnych, zapisów testamentowych.

MUZEUM NIE MOŻE PRZYJĄĆ ZBIORÓW BEZPOŚREDNIO OD ZNALAZCY

Muzeum nie jest uprawnione do przyjmowania bezpośrednio od znalazcy rzeczy znalezionych lub przypadkowo odkrytych, w tym zwłaszcza:

  • zabytków archeologicznych lub przedmiotów co do których istnieje przypuszczenie, że stanową zabytki archeologiczne;
  • obiektów o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej;
  • broni, amunicji i materiałów wybuchowych.

PROCEDURA PRZYJMOWANIA OBIEKTÓW DO ZBIORÓW MUZEALNYCH

I. ZŁOŻENIE OFERTY
1. Każdy przedmiot oferowany do zbiorów muzealnych musi pochodzić z legalnego źródła oraz zostać nabyty uprzednio przez oferenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto, oferent musi posiadać pełne i uregulowane prawa do dysponowania przedmiotem oferty.

2. Osoby zainteresowane przekazaniem obiektu do Muzeum prosimy o przesłanie oferty (wzór do pobrania)

  • w formie pisemnej na adres: Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni; ul. Zawiszy Czarnego 1B; 81-374 Gdynia lub
  • w formie elektronicznej w postaci skanu zdjęcia obiektu z podpisem oferenta na adres: sekretariat@muzeummw.pl lub
  • dostarczenia osobiście do siedziby Muzeum pod adres: ul. Zawiszy Czarnego 1B; 81-374 Gdynia.

3. Oferowane obiekty można również przynieść do Muzeum osobiście, wówczas zostaną one przyjęte na podstawie Protokołu przyjęcia/zwrotu obiektu (wzór do pobrania) i przekazane do rozpatrzenia.

4. Złożona oferta zostaje przekazana do zaopiniowania opiekunowi zbiorów. Po pozytywnym zaopiniowaniu oferta jest rozpatrywana przez Komisję Darowizn, Zakupów i Wycen, która zbiera się kilka razy do roku w miarę zapotrzebowania.

5. Muzeum nie rozpatruje ofert zawierających niekompletne dane – dotyczy to zwłaszcza ofert sprzedaży bez podania oczekiwanej ceny. Wstępnej wyceny oferent powinien dokonać we własnym zakresie np. korzystając z usług podmiotów zajmujących się handlem i wyceną dzieł sztuki, antyków lub przedmiotów kolekcjonerskich. Jeśli oferent nie poda ceny oferowanych obiektów, wycenę podaje Muzeum, w oparciu o sprawozdanie z Komisji Darowizn, Zakupów i Wycen.

Prosimy o nieskładanie ofert w Muzeum o nieprzysyłanie przedmiotów oferty drogą pocztową bez wcześniejszego uzgodnienia.

II. OGLĘDZINY PRZEDMIOTU OFERTY
1. Niezależnie od złożenia pisemnej oferty, oferent powinien zapewnić pracownikom Muzeum możliwość dokonania oględzin przedmiotu oferty:

  • jeżeli obiekt może zostać przyniesiony do Muzeum (w przypadku przedmiotów o niewielkich gabarytach, oferent powinien osobiście dostarczyć przedmiot oferty do Muzeum wraz z ofertą, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Głównym Inwentaryzatorem Zbiorów);
  • jeżeli przedmiot może zostać przyniesiony i pozostawiony w Muzeum do czasu podjęcia decyzji o nabyciu (jeśli oferent wyrazi taką wolę, przedmiot oferty może pozostać w Muzeum do czasu rozpatrzenia oferty. Oferent zachowuje prawo odbioru przedmiotu oferty z Muzeum na własne żądanie. W przypadku pozostawienia w Muzeum przedmiotu oferty, oferent – lub osoba upoważniona – zobowiązany jest do wylegitymowania się aktualnym dokumentem tożsamości [obywatele polscy: dowód osobisty lub paszport, cudzoziemcy: paszport, karta pobytu lub Karta stałego pobytu Rzeczypospolitej Polskiej]);
  • jeżeli przedmiot nie może zostać dostarczony do Muzeum (jeśli oferent nie ma możliwości dostarczenia przedmiotu oferty do Muzeum lub nie chce go pozostawiać w Muzeum do czasu rozpatrzenia oferty – powinien dostarczyć szczegółowe fotografie przedmiotu oferty [np. drogą elektroniczną] oraz być gotowym – jeśli zajdzie taka potrzeba – do udostępnienia przedmiotu oferty w celu dokonania oględzin w miejscu, gdzie się on znajduje).

2. Obiekty stanowiące zakres oferty, która zostanie rozpatrzona pozytywnie, są przyjmowane do Muzeum na podstawie złożonej przez oferenta oferty. Na tym etapie prac zostaje sprawdzona legalność oraz autentyczność obiektów, ich wartość artystyczna, historyczna i naukowa, a także zgodność z profilem pozyskiwania zbiorów przez Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

3. Obiekty niezakwalifikowane do zbiorów zostają zwrócone oferentowi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

4. Obiekty zakwalifikowane do zbiorów zostają ostatecznie przyjęte do muzeum na podstawie odpowiedniej umowy oraz protokołu przyjęcia do zbiorów podpisanych między Muzeum a oferentem. Następuje przeniesienie praw własności oraz przeniesienie praw autorskich majątkowych do obiektów.

KONTAKT – Główny Inwentaryzator Zbiorów, mail: konserwator@muzeummw.pl

Plik do pobrania:

Ikona PDF

Oferta.pdf