A
a

Aktualności muzeum

PROMOCJA KSIĄŻKI DR. JANA TYMIŃSKIEGO

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni zaprasza na promocję książki dr. Jana Tymińskiego
„Administracja morska w Gdyni w okresie Drugiej Rzeczypospolitej. Organizacja, kadry, działalność”

Monografia Jana Tymińskiego pt. „Administracja morska w Gdyni w okresie Drugiej Rzeczypospolitej. Organizacja, kadry, działalność” jest pierwszą w naszej historiografii tak szeroką próbą opisania całego procesu tworzenia i rozwoju administracji morskiej czasu Drugiej Rzeczypospolitej. Oparta na szerokiej bazie źródłowej – archiwaliach, dokumentach urzędowych, literaturze przedmiotu, ukazuje w wyczerpujący sposób panoramę rządowych poczynań na tym polu. Autor, zachowując chronologiczno-problemowy układ pracy, odsłania kolejne etapy tworzenia struktur oraz ich ewolucję, w miarę postępującego procesu budowy morskiej infrastruktury na polskim wybrzeżu.

„(…) Wydawałoby się, że na temat Gdyni wszystko już zostało napisane. Tak jednak nie jest, o czym świadczy monografia autorstwa Jana Tymińskiego, poświęcona administracji morskiej w Gdyni w okresie II Rzeczypospolitej. Autor wykorzystując zasoby archiwalne, materiały urzędowe, wydawnictwa źródłowe oraz literaturę wspomnieniową, podjął trud  zrekonstruowania dziejów administracji morskiej, funkcjonującej w Gdyni w dwudziestoleciu międzywojennym. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie działalności, struktur i kadr dwóch głównych instytucji jakie powstały w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, które zajmowały się szeroko pojętą administracją morską, mianowicie jej terenowymi organami Urzędem Morskim i Kapitanatem Portu w nowo powstającym w tamtym okresie porcie i mieście Gdyni. Niewątpliwie  jest to wysiłek uwieńczony sukcesem, gdyż na ogrom pracy wskazuje choćby wykaz źródeł i opracowań, który liczy sobie ogółem 551 pozycji. Pomimo, że dzieje terenowej administracji morskiej w Polsce międzywojennej były w minionych latach przedmiotem badań, to należy przyznać, że monografia autorstwa Jana Tymińskiego w zdecydowany sposób poszerza istniejący stan badań związanych z zagadnieniem. (…) Czytelnik otrzymuje solidne kompendium wiedzy dotyczącej spraw morskich Polski Odrodzonej”.

(z recenzji dr. hab. Piotra Semkowa, prof. AMW)

Dr Jan Tymiński – absolwent Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Instytutu Historii i Politologii w Słupsku (studia doktoranckie). W 2018 roku obronił rozprawę doktorską pt. Administracja morska w Gdyni w okresie Drugiej Rzeczypospolitej. Organizacja, kadry, działalność. Pracownik Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Zajmuje się badaniami Polskiej Marynarki Wojennej, administracją morską w okresie II Rzeczypospolitej, historią historiografii marynistyki polskiej. Publikuje m.in. w „Biuletynie Historycznym Muzeum Marynarki Wojennej”, „Nautologii”, „Studiach z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej”, „Morzach, Statkach i Okrętach”, „Okrętach Wojennych”.

Publikacja wydana została dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Portu Gdynia (#portgdynia).

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni 

ul. Zawiszy Czarnego 1B 

Sala audiowizualna 

23 września 2020 r. godz. 17.00 

Wstęp wolny

Aktualności