A
a

REGULAMIN ZWIEDZANIA
MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI

REGULAMIN ZWIEDZANIA
MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni i ORP ,,Błyskawica” można zwiedzać:
a) indywidualnie;
b) w grupach zorganizowanych
2. Dla grup zorganizowanych z przewodnikiem muzealnym wymagana jest wcześniejsza rezerwacja: Dział Edukacji i Promocji MMW, tel. (58) 6201381 wew. 22 i 20 lub e-mail: rezerwacja@muzeummw.pl
3. Grupy zorganizowane z przewodnikiem mogą liczyć maksymalnie 25 osób, w przypadku liczniejszej grupy istnieje konieczność podziału. Na ORP Błyskawica może jednorazowo przebywać do 100 osób zwiedzających.
4. Ekspozycje muzealne należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem zwiedzania.
5. Nauczyciele lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zachowanie grup zwiedzających.
6. Osoby nieletnie, które nie ukończyły 13-tego roku życia, mogą zwiedzać Muzeum Marynarki Wojennej i ORP Błyskawica wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
7. W szatni należy pozostawić okrycia wierzchnie, walizki, plecaki, duże torby, itp. lub skorzystać z zamykanych szafek depozytowych według określonych zasad. załącznik nr 1.

II. GODZINY OTWARCIA MUZEUM MW DLA ZWIEDZAJĄCYCH

Dni i godziny udostępniania zwiedzającym Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz ORP Błyskawica w ciągu roku kalendarzowego (płatnie i bezpłatnie), regulowane są zarządzeniem lub decyzją Dyrektora Muzeum MW, stanowiącymi załącznik do niniejszego Regulaminu Zwiedzania Muzeum MW /załącznik nr 2./

III. ORGANIZACJA ZWIEDZANIA

1. Podstawę wejścia na poszczególne ekspozycje stanowi posiadanie ważnego biletu wstępu, okazanie dokumentu uprawniającego do ulgowego lub bezpłatnego zwiedzania /Decyzja Dyrektora MMW Nr 45/2018 z dn. 14.12.2018 r. pkt. 7, 3/.
a) bilety wstępu do Muzeum MW i na ORP Błyskawica ważne są w danym roku kalendarzowym;
b) zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.
2. Dni i godziny otwarcia innych wystaw czasowych określa Dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni odrębnymi decyzjami.
3. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji stałej i wystaw czasowych, organizowanych imprez masowych, konferencji, wykładów i innych uroczystości oraz cen biletów, dostępne są w kasach biletowych oraz na stronie internetowej Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni: www.muzeummw.pl lub www.facebook.com/MuzeumMW

IV. PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Na ekspozycjach wystawowych Muzeum MW i na ORP Błyskawica obowiązują następujące zakazy:

a) palenia tytoniu i papierosów elektronicznych;
b) spożywania posiłków, lodów i innych produktów;
c) wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psów – przewodników i psów tropiących z funkcjonariuszem – przewodnikiem);
d) biegania i hałaśliwego zachowania się;
e) wchodzenia na teren w strojach kąpielowych lub mogących wywołać ogólne zgorszenie;
f) fotografowania z użyciem statywu oraz lampy błyskowej;
g) wnoszenia broni palnej i białej (za wyjątkiem osób uprawnionych) oraz innych niebezpiecznych przedmiotów;
h) zwiedzania po spożyciu alkoholu lub narkotyków;
i) dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz niewydzielonych jako obiekty interaktywne (wg informacji przy obiekcie lub wskazań opiekuna ekspozycji);
j) używania telefonów komórkowych (prowadzenia głośnych rozmów).

2. Zasady bezpieczeństwa

a) osoby wchodzące do muzeum oraz ich bagaż mogą zostać poddane kontroli przy pomocy elektronicznych urządzeń do wykrywania materiałów i przedmiotów niebezpiecznych;
b) w trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez przewodników, opiekunów ekspozycji oraz pracowników służby ochrony muzeum;
c) w sytuacjach alarmowych, zagrożenia lub ewakuacji należy wykonywać polecenia akustycznego systemu ostrzegawczego bądź osoby kierującej akcją.

3. Zgody Dyrekcji Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni wymaga:

a) wjazd samochodów, motocykli i motorowerów na plac przed budynkiem muzeum oraz plac manewrowy samochodu służbowego;
b) prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji);
c) organizowanie akcji reklamowych;
d) wykonywanie i wykorzystywanie w celach komercyjnych filmów i fotografii przedstawiających eksponaty, wnętrza i architekturę Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni jest monitorowane i chronione przez cywilną agencję ochrony, działającą na podstawie Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221). Zwiedzający zobowiązani są do wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników ww. podmiotów również w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem.
Osoby nieprzestrzegające niniejszego REGULAMINU będą proszone o opuszczenie terenu muzeum.

UWAGA:

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
1. Dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni – w każdą środę miesiąca w godz. 14.00÷16.00, pok. nr 7 (II piętro) lub w innym, ustalonym wcześniej terminie spotkania.
2. Zastępca Dyrektora – po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.
3. Koordynator systemu skargowo-wnioskowego /referent kancelarii muzeum – od poniedziałku do piątku w godz. 7.30÷15.30/.
4. Informację o dniu i godzinie przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni www.muzeummw.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie muzeum.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone do Dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni:
1. Pisemnie na adres: Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1B, 81-374 Gdynia;
2. Faksem: na nr tel. (58) 6201385;
3. W formie elektronicznej na adres: sekretariat@muzeummw.pl;
4. Osobiście: w formie pisemnej lub ustnej do protokołu.

Skargi i wnioski bez imienia, nazwiska, adresu, nazwy wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Sprawy rejestrowane są zgodnie z kolejnością wpływu.